• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
مسائله براي زنان سرپرست خانوار در جامعه محسوس تر است. هدف اين مقاله بررسي وضعيت زنان سرپرست خانوار و فرصت ها و چالش هايي است که اين گروه از زنان با آن