• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی برای اجرای هر طرح معماری سه عنصر اجتماعی لازم است جامعه ای که به آن طرح نیازمند است شخص یا اشخاصی که از اجرای طرح.