• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
کلیات گیاه شناسی کنجد گیاهی است یک ساله با ارتفاع حدود یک متر که قسمت انتهایی ساقه آن پوشیده از کرک است کنجد به عنوان یک گیاه پربازده بصورت مخلوط یا تک کشتی و با استفاده زا رطوبت باقیمانده