• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی – پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و ارائه الگوی مفهومی مسیر شغلی انجام شده است.