• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
برای نمونه در فرمول محاسبه ارزش افزوده اقتصادی EVA دیگر سود خالص انتهاء تعریف نزدیکترین مفهوم به ارزش سنجش افزوده (EVA) سود باقیمانده ROA