• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
مدارهای کاربردی دسیبل متر دامنه سیگنال ورودی را برحسب دسیبل اندازه گیری می نماید از این دستگاه در تجزیه کننده های طیف spectrum analysers و نشان دهنده های دامنه صوتی