• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
مدل زنجیره ارزش Value chain مایکل پورتر Michael Porter یکی از مدل های موثر در موضوع رقابت است این مدل دارای رویکردی فرآیندی است. بر اساس نظر پورتر.