• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
در این تحقیق عملکردیک راکتور Upflow Anaerobic Sludge Blanket جهت تصفیه بی هوازی فاضلاب کارخانه خمیر مایه تبریز مورد بررسی قرار گرفت راکتور UASB با حجم