• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مسئله حقوق و آزادیهای فردی مشکل عمده تنها در رابطه با دستگاه حکومت نیست بلکه در این ماجرا فرد