• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
گزارشاتی که توسط حسابداران مدیریتی به مدیران رده بالا ارائه می‌شود برای اخذ تصمیمات تجاری آن شرکت استفاده می‌شود. بنابراین حسابداری مدیریت