• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
در ايران باستان زن و مرد از هر حيث با هم برابر بودند و تبعيض و نابرابري در ميان نبود حقوق زنان در همه جوامع و دوران ها همواره به مقتضيات زمان ويژگي هاي فرهنگي جامعه