• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
آنها مدیران و سرپرستان هستند که از آنها خواسته می شود تا گروهی از کارکنان را هدایت و راهنمایی کنند تا یک هدف حرفه ای مشترک را دنبال کنند این مقاله نقش های مهم