پرسشنامه مهندسی فرهنگ در سازمان های دولتی

پرسشنامه مهندسی فرهنگ در سازمان های دولتی

پرسشنامه استاندارد مهندسی فرهنگ در سازمان های دولتی

این پرسشنامه دارای 33 سوال بوده و هدف آن بررسی مهندسی فرهنگ در سازمان های دولتی می باشد. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
جامعیت الگوی فرهنگ سازمانی «شاین» به اندازه ای است که امروزه هر اندیشمند و پژوهشگری که در حوزه ی فرهنگ سازمانی. و مشخصاً مدیریت و رهبری فرهنگ سازمانی به جستوجو و پژوهش می پردازد. ناگزیر از بهره گیری از آن است. در حقیقت الگوی ارائه شده توسط ایشان چارچوب تحلیلی بسیار دقیقی را جهت هر نوع تجزیه و تحلیل فرهنگی. و در نتیجه مدیریت و رهبری فرهنگ در مواجهه با تغییر و تحولات محیطی پیش روی مدیران و رهبران،. مشاوران و پژوهشگران سازمانی قرار داده است. این مدل دارای سه سطح است.

بیرونی ترین سطح، به سطح آشکار فرهنگ معروف است و تحت عنوان مصنوعات و دست ساخته ها نامگذاری شده است. نمود عینی این سطح در نحوه ی ابراز احساسات، گفتار، استفاده از اشیا، اعمال و کردار مراسم، تشریفات و مظاهر عملکردی تجلی پیدا می کند. به عبارت دیگر هر آنچه ما مشاهده می کنیم، رفتار می کنیم، نشان می دهیم، گونه ای که صحبت می کنیم،. نحوه ی دکوراسیون اتاق معماری ساختمان و … نشانگر بخش پیدایی فرهنگی است که در آن زندگی می کنیم.

سطح میانی فرهنگ را ارزش های حمایتی تشکیل می دهد. این سطح اشاره به معیار ارزش گذاری شده از جمله زشت و زیبا، خوب و بد و باید و نباید و … دارد. درونی ترین سطح فرهنگ سازمانی را مفروضات اساسی مشترک تشکیل می دهد. این سطح که به سطح ناپیدا و غیر قابل رویت فرهنگ معروف است. مبنای کلیه ارزشها در نتیجه اعمال و رفتار سازمانی خواهد بود. مفروضات نسبت به حقیقت و واقعیت، ماهیت طبیعت . و فعالیتهای انسان، ماهیت زمان، فضا، که مبنای شکل گیری رفتار افراد و تعاملات اجتماعی آنان می گردد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از مهندسی فرهنگ نمره ای است. که کارکنان به سوالات 33 گویه ای پرسشنامه مهندسی فرهنگ در سازمان های دولتی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل)

روایی
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).( روایی درون فایل)

مشخصات پرسشنامه مهندسی فرهنگ در سازمان های دولتی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 33 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 9
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD