پرسشنامه رعایت حجاب

پرسشنامه رعایت حجاب

پرسشنامه رعایت حجاب و عفاف
در بین دانشجویان نمونه انتخاب شده بیشترین درصد را دانشجویان گروه فنی مهندسی و کمترین درصد را دانشجویان گروه علوم پایه و گروه پرستاری تشکیل میدهند .

گروه

فنی ومهندس

گروه

علوم پایه

گروه

پرستاری

گروه

علوم انسانی

فراوانی رشته تحصیلی
۱۵ ۳ ۳ ۹ فراوانی
۵۰% ۱۰% ۱۰% ۳۰% درصد

۱- رعایت عفاف و حجاب در همه دانشگاه ها باعث پیشرفت سطح علمی ، دینی و اخلاقی می باشد .

              ارزش کاملا موافقم موافقم بیطرف مخالفم کاملا مخالفم جمع
فراوانی ۶ ۳ ۱۲ ۹ ۰ ۳۰
درصد ۲۰% ۱۰% ۴۰% ۳۰% ۰ ۱۰۰%

۲- بدحجابی در دانشگاه های برخی کشورهای غربی اصل قرار داده شده است .

کاملا موافقم موافقم بیطرف مخالفم کاملا مخالفم جمع
فراوانی ۰ ۶ ۱۲ ۹ ۳ ۳۰
درصد ۰ ۲۰% ۴۰% ۳۰% ۱۰% ۱۰۰%

۳- مقررات دانشگاه آزاد می تواند هر نوع پوششی را برای دانش آموختگان خود انتخاب کند .

کاملا موافقم موافقم بیطرف مخالفم کاملا مخالفم جمع
فراوانی ۳ ۱۲ ۹ ۶ ۰ ۳۰
درصد ۱۰% ۴۰% ۳۰% ۲۰% ۰ ۱۰۰

۴- افرادی که حجاب ندارند ، اسلام را قبول ندارند .

کاملا موافقم موافقم بیطرف مخالفم کاملا مخالفم جمع
فراوانی ۳ ۹ ۶ ۶ ۶ ۳۰
درصد ۱۰% ۳۰% ۲۰% ۲۰% ۲۰% ۱۰۰%

۵- پوشش هر کسی نشانه ایدئولوژی و طرز تفکر و شخصیت افراد است .

کاملا موافقم موافقم بیطرف مخالفم کاملا مخالفم جمع
فراوانی ۹ ۱۵ ۳ ۳ ۰ ۳۰
درصد ۳۰% ۵۰% ۱۰% ۱۰% ۰ ۱۰۰%

۶- عفاف و حجاب به عنوان امری که به هر دو جنس زن ومرد مربوط می شود .

جدول شماره ۶

کاملا موافقم موافقم بیطرف مخالفم کاملا مخالفم جمع
فراوانی ۱۲ ۱۵ ۳ ۰ ۰ ۳۰
درصد ۴۰% ۵۰% ۱۰% ۰ ۰ ۱۰۰%

۷- اسلام مانند سایر ادیان حدود حجاب را در زنان بیشتر نسبت به مردان مطرح کرده است .

 

 

 

کاملا موافقم موافقم بیطرف مخالفم کاملا مخالفم جمع
فراوانی ۱۲ ۹ ۳ ۶ ۰ ۳۰
درصد ۴۰% ۳۰% ۱۰% ۲۰% ۰ ۱۰۰%

۸- به نظر کشورهای اروپایی حجاب سد راه پیاده کردن اهداف آنان است .

کاملا موافقم موافقم بیطرف مخالفم کاملا مخالفم جمع
فراوانی ۱۲ ۹ ۳ ۶ ۰ ۳۰
درصد ۴۰% ۳۰% ۱۰% ۲۰% ۰ ۱۰۰%

۹- وادار نمودن دانشجویان دختر به داشتن چادر در دانشگاه ها یک ضرورت است .

کاملا موافقم موافقم بیطرف مخالفم کاملا مخالفم جمع
فراوانی ۱۲ ۹ ۳ ۳ ۳ ۳۰
درصد ۴۰% ۳۰% ۱۰% ۱۰% ۱۰% ۱۰۰%

۱۰- عرف هم در کنار دستورات دینی در تعیین حجاب دخالتی تام دارد .

کاملا موافقم موافقم بیطرف مخالفم کاملا مخالفم جمع
فراوانی ۳ ۱۸ ۶ ۳ ۰ ۳۰
درصد ۱۰% ۶۰% ۲۰% ۱۰% ۰ ۱۰۰%

۱۱- حجاب برابر است با چادر و غیر از آن حجاب است ولی کامل نیست .

کاملا موافقم موافقم بیطرف مخالفم کاملا مخالفم جمع
فراوانی ۳ ۱۲ ۳ ۹ ۳ ۳۰
درصد ۱۰% ۴۰% ۱۰% ۳۰% ۱۰% ۱۰۰%

۱۲- حجاب مصونیت است نه محدودیت .

          ارزش کاملا موافقم موافقم بیطرف مخالفم کاملا مخالفم جمع
فراوانی ۱۲ ۹ ۶ ۳ ۰ ۳۰
درصد ۴۰% ۳۰% ۲۰% ۱۰% ۰ ۱۰۰%

۱۳- حجاب ارتجاع و عدم رشد است .

کاملا موافقم موافقم بیطرف مخالفم کاملا مخالفم جمع
فراوانی ۶ ۹ ۶ ۳ ۶ ۳۰
درصد ۲۰% ۳۰% ۲۰% ۱۰% ۲۰% ۱۰۰%

۱۴- عدم تهیه برنامه های جامع در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی مسئله حجاب را با چالش جدی مواجه نموده است .

کاملا موافقم موافقم بیطرف مخالفم کاملا مخالفم جمع
فراوانی ۱۲ ۹ ۶ ۳ ۰ ۳۰
درصد ۴۰% ۳۰% ۲۰% ۱۰% ۰ ۱۰۰%

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 1

فرمت فایل: WORD