پرسشنامه خلاقیت دبیران تورجی پور

پرسشنامه خلاقیت دبیران تورجی پور

پرسشنامه استاندارد خلاقیت دبیران تورجی پور

پرسشنامه خلاقیت دبیران تورجی پور 1388 شامل 19 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
خلاقیت : منظور از خلاقیت در این تحقیق خلاقیت فرد در سازمان (خلاقیت فردی) است. ( به نقل از تورجی پور، 1388).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
خلاقیت : در این تحقیق منظور از خلاقیت نمره ای است. که از سوالات 1 تا 19 از پرسشنامه خلاقیت دبیران (تورجی پور، 1388) بدست می‌آید.

مولفه های پرسشنامه
خصوصیات: (تیز هوشی، اندیشه عمیق، متکی به قضاوت خویش، انعطاف پذیری، کنجکاوی،. ریسک پذیری، ثبات عاطفی، اعتماد به نفس، استقلال طلبی، فداکاری، اصالت و نوآوری در فکر و عمل، مسلط بر رفتارخود،. احساس مسئولیت نسبت به خود و دیگران، شخصیت رشد یافته، عدم خودخواهی و شجاعت در ابراز عقیده) را اندازه گیری می‌کند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم(سرمد و همکاران،1390). در پژوهش تورجی‌پور (1388) جهت تعیین روایی پرسشنامه خلاقیت دبیران،. نظرات تعدادی از اساتید دانشکده علوم تربیتی دانشگاه و همچنین دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد دانشکده در خصوص روایی محتوایی پرسشنامه جمع آوری شد. و بعد از انجام اصلاحات لازم و خواسته شده روایی پرسشنامه مورد تائید استاد راهنما و اساتید مشاور قرار گرفت. همچنین جهت تعیین روایی سازه پرسشنامه از روش (تحلیل گزینه) استفاده شد. و با کمک نرم افزار SPSS ضریب همبستگی بین نمره هر سوال، با نمره کل پرسشنامه محاسبه شد. که در 19 مورد بالاتر از 0/25 و در سطح 0/10 و بالاتر معنی دار بوده است. و تنها همبستگی یک سوال کمتر از 0/25 بود که این سوال از پرسشنامه خلاقیت دبیران حذف گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش تورجی پور (1388) جهت تعیین پایایی پرسشنامه خلاقیت دبیران از روش (آلفای کرونباخ) استفاده گردید که ضریب آلفای بدست آمده برای پرسشنامه خلاقیت دبیران 82/ . بود.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 19 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD