پاورپوینت کتاب روش تحقيق در مديريت

پاورپوینت کتاب روش تحقيق در مديريت

پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت تالیف دکتر سید علی اکبر احمدی – علی صالحی – محمدرضا فریدی

کلیات
مقدمه:
علت انجام تحقیق؟
متغیر مستقل؟ متغیر وابسته؟
زبان و رویکرد علمی و پژوهش

کاوشگری انسان
انسان با درک چرایی رخداد و ارتباط بین پدیده ها توانست به پیش بینی دقیق بپردازد.
هدف از کاوش: پاسخ به سوالهای چه و چرا

شناخت و منابع گوناگون ایجاد آن
شناخت: آشنایی، دریافت، ادراک، فهم و معرفت
ارتباط انسان با محیط: حواس 5 گانه؟
کمک حواس به یکدیگر
شناخت دریافتی است که حواس و ذهن و عقل مشترکاً در آن دخالت دارند
استناد به مقام صلاحیت دار (کتابهای مرجع)
شیوه های شهودی:استناد به استدلال
شیوه تفکر منطقی:قوانین منطقی و استدلال(قیاسی، استقرایی و تمثیل)
روش علمی:فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن موقعیتی نامعین
استناد به مقام صلاحیت دار (کتابهای مرجع)
روش باور
شیوه های شهودی:استناد به استدلال
تثبیت باور- روش پیشینی مقدم بر تجربه
کوهن و نگل: روش شهودی
حکم های پذیرفته شده ((پیش گرای)) بدیهی اند
استدلال را بپذیر نه لزوماً تجربه را
تمایل طبیعی بشر به سوی حقیقت
شیوه تفکر منطقی:قوانین منطقی و استدلال(قیاسی، استقرایی و تمثیل)
تفکر: رفتار درونی که با نشنه هایی که ظاهر می کند میتوان آن را شناخت
فکر کردن حرکتی است مستقیم از سوی مجهول به طرف معلوم
نتیجه فکر کردن
علم منطق: درست فکر کردن و نتیجه گیری از اندیشه صحیح
استدلال:فنونی که در منطق برای اثبات نظریات یا پیشگیری از خطاهای فکر به کار می رود- طلب دلیل کردن

فهرست مطالب
فصل 1: تبیین تحقیق و دلایل انجام آن
فصل2:عناصر تحقیق
فصل3:فرایند و مراحل مختلف تحقیق
فصل4:انتخاب موضوع، تعریف مسئله و …
فصل 5: روشهای تحقیق علمی
فصل6: پیشینه موضوع تحقیق
فصل7:تحقیقات کیفی و روشهای گردآوری
فصل8: تحقیقات تجربی (آزمایشی)
فصل9: تحقیق پیمایشی
فصل10: مفاهیم جامعه، نمونه و انواع نمونه
فصل11: تحلیل آماری پژوهش
فصل12: تنظیم گزارش تحقیق

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 61

فرمت فایل: پاورپوینت