پاورپوینت نور در معماری

پاورپوینت نور در معماری

این فایل پاورپوینت شامل 42 اسلاید بوده و درباره نور در معماری می باشد.

مقدمه یا نتیجه گیری!!؟
نور شفافترین ،نرمترین ، آساترین و ارزانترین مواد ساختاری موجود در تولید کیفیت ها واشیای مورد نیاز محیط انسانی است چیزی است که امکان شخصیت سازی وحیات بخشیندن به فعالیتهای روزمره وبازنمائی زندگی درتصورات وحالات روانی متغیررا فراهم می سازد.
نور نه تنها نقش مهمی درارزش گذاری بر عناصر معماری دارد .بلکه یکی از عوامل مهم تعیین کنندة فضا نیز محسوب می شود نوردر دگرگونی ماهیت فضایی وکالبدی تاثیری بسیار دارد.

تعریف:
نور از نظر فیزیکی عبارت است از انرژی تشعشعی که بِین طول موجهای مشخص واِقع شده است .
از سوی دیگر تظاهر دید از انرژی تشعشعی.

منابع نور

1.نور طبیعی
2.نور ساختگی

نور و بینایی
ادراک بینایی تابع 4 عامل است
1.زمان
2.جای جسم مورد مشاهده
3.شدت نور
4.رنگ

اهمیت نور

نورعاملی فعال در معرفی فضاست همچنین نورقادراست از لحاظ بصریبه فضا وسعت ببخشد نور اولین شرط برای ادراک بینایی است.در تاریکی مطلق ما نه فضا را می توانیم ببینیم و نه فرم و رنگ را اما نور تنها ضرورت فیزیکی نیست بلکه ارزش روانشناختی ان یکی از مهمترین عوامل زندگی در همه زمینه هاست انچه که باعث می شود اشکال بیشتر یا کمتر مورد توجه قرار بگیرند نحوه تظاهر انها در برابر نور است

تاثیرنور در طبیعت:

کوچ کردن یا لقاح حیوانات بستگی به نور دارد.
هلندی ها و ژاپنی ها پرندگان خود را در پاییز هر سال در معرض نور بیشتری قرار می دهند تا پرندگان آواز خوان را به خواندن و پرندگان مانند مرغ ومرغابی را به تولید تخم وادار نمایند

نور در طبیعت:

نور طبیعی که حاصل انرژی حیات  بخش درونی است به عنوان یکی از منابع وجود حیات برروی زمین محسوب می گرددعلاوه برآن نورمی تواند با رنگ هاوجلوه های متفاوت خودباعث تغییر چهره یک مکان شودزیرا نوردر هریک از فصول سال درآب و هواهای متفاوت و یا در هر زمانی از طول روز دارای چهره ای مخصوص به خود میباشد ضمنا هر مکانی دارای نور خاصی است که تنها به انجا تعلق دارد

تأثیرات روانی نور طبیعی

بخش ازتأثیرات + یا-تماس بانورطبیعی رامی توان کنش متقابل بین ذهن و جسم تلقی کرد قرار گرفتن در معرض نور خورشید باعث افزایش ترشح برخی هورمون ها خواهد شد که نتیجه ان بروز حالت شادابی و توان غلبه بر مشکلات و نهایتا کاهش میزان استرس های روانی در زندگی روزمره خواهد بود

نور و بشر:

برا ی انسان نخستین ،نوربعنوان  وسیله ای  برا ی محاسبه ی زمان محسوب می شد.
از دوران ماقبل از تاریخ همواره اجسام  نورانی که تجسمی از یک شیی زنده را درذهن بیدار می کردند توسط بشر موردستایش واحترام قرارگرفته ومشتاقانه برایشان جشن می گیرفتند آنها راعبادات کرده می پرستید از  این توجه بیش از   به عضونور دراغلب فرهنگ های اولیه بشری ودرجوامعی با آداب ورسوم وعقایدمذهبی متفاوت همچنان در طول  زمان مشاهده می شودبرخی از جوامع نورخورشید به خاطر روشن نمودن عالم که مسیرحرکت زندگی را نشان می داده می پرستیدند وبرخی دیگر درخشش اجسام نورانی رابعنوان  عامل ایجاد فعل  وانفعالاتی روزآور جهت دست یابی به حیطه هایی ماورای  دیفای زمینی تلقی می کردند.

نور در معماری مدرن:

در دوران مدرنیسم ،معماری پنجره ها را ازمحدودیت سازه ای جدا  کرده  وبه آنها  این اجازه راداده است که آزادانه در هر  اندازه ای ساخته شوند.امادرعوض اینکه نتیجه آن در آزادی نورمعماری  دیده شود خاصیت  حیاتی  نور ازبین رفت.معماری مدرن دنیایی بی نهایت شفاف  را بوجود آورده است دنیایی از نور  وتنها  نور، نوربه جای همه چیز دیگر و خالی از تاریکی  این دنیای سراسرنور،معماری مرگ فضای می دهد  همانطور که تاریکی مطلق اینگونه است .نور به تنهایی نمی تواند نورباشدحتما باید  درکنار تاریکی باشد  تا معنا وفهم پیدا کند.تاریکی ذاتاً قسمتی از نوراست.

تادائو آندو :

نور سرچشمه وجود همه هستی است با روشن کردن سطح اجسام نور به آنها پیرامون و یک محیط مرئی را اهدا می کند و جمع شدن سایه درپشت آنها به اجسام عمق می دهد اجسام تنها درمرزهای روشنایی و تاریکی است که معنی پیدا می کند وشکل خودرا به دست اورده و نشان می دهند ،روابط داخلیشان کشف می شود

تادائو آندودرباره نور درمعماری می گوید:

من بسیار عمیق به نقش نورطبیعی نظر می افکنم نوری که می تواند درهرنقطه از محیط ساخته شده ما بوسیله مجاورت بی واسطه وشایان توجهی از مکان وزمان با   ما صحبت کند من نور را به فضای داخلی معماری هدایت می کنم به طوری که آن نور فضا را بوسیلة عمق مشخص وتعریف کند وفضاهایی بسیار مهیج وتحریک کننده بوجود بیاورد

فهرست مطالب

مقدمه یا نتیجه گیری!!؟….
تعریف
منابع نور
تفاوت نور طبیعی و ساختگی
هماهنگی بین نور طبیعی و ساختگی
نور و بینایی
اهمیت نور:
نور درطبیعت:
تأثیرات روانی نورطبیعی
نوروبشر:
استفاده از نور طبیعی در معماری سنتی ایران
تمرکزو تاکید برروی سوژه به وسیله نور
نور در معماری مدرن:
تادائو آندو :
تادائو آندودرباره نور درمعماری می گوید:
لویی کان سال(1969):
لوکوربوزیه:
هاندیش کرامر:
موریس لاپیدوس:
نورپردازی ونورمناسب:
معماری موفقیت امیز :
منابع:

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 42

فرمت فایل: پاورپوینت