مقاله مکانیابی نیروگاه DG با استفاده از سیستم GIS

مقاله مکانیابی نیروگاه DG با استفاده از سیستم GIS

مکانیابی نیروگاه DG با استفاده از سیستم GIS

بخشی از مقاله
برای اولین بار در اواسط دهه ۱۹۶۰ در ایالات متحده کاربر روی اولین سیستم اطلاعات جغرافیایی آغاز شد. در این سیستم ها عکس های هوایی، اطلاعات کشاورزی، جنگل داری، خاک ، زمین شناسی و نقشه های مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه ۱۹۷۰ با پیشرفت علم و امکان دسترسی به فناوری های کامپیوتری و تکنولوژی های لازم برای کار با داده های مکانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS ، برای فراهم آوردن قدرت تجزیه و تحلیل حجم های بزرگ داده های جغرافیایی شکل گرفت.

در دهه های اخیر به سبب گسترش تکنولوژی های کامپیوتری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی امکان نگهداری به روز داده های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده های مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته اند. امروزه GIS برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ریزی های توسعه ای به کار گرفته می شود.

مکان یابی تخصص بسیار مهمی در نصب نیروگاه های برق ، ایستگاههای مخابراتی ،ایستگاههای خدمات شهری ، پایگاههای نظامی ، مراکز توریستی و مکان یابی ماشین آلات تولیدی در واحدهای صنعتی ، به شمار می رود. به عنوان مثال در مکان یابی نیروگاههای برق که مقصود این پروژه است ، هدف تعیین موقعیت احداث یک یا چند نیروگاه به منظور تامین انرژی موردنیازمناطق مسکونی یا صنعتی ، سهولت دسترسی به منابع سوخت ، سهولت دسترسی به مناطق مصرف ، سهولت دسترسی به منابع آب ، نیروی کارو سهولت دسترسی به شبکه حمل و نقل می باشد .

قابلیت های سیستم GIS در صنعت برق

فهرست مطالب
تاریخچه
فصل اول
مقدمه
سیستم های اطلاعات جغرافیایی
مولفه های GIS
قابلیت های سیستم GIS در صنعت برق
قابلیت نمایش و انتخاب عوارض
قابلیت پرسش و پاسخ
پرسش های مکانی
پرسش های توصیفی
پرسش های تابعی
پرسش های زمانی
پرسش های شرطی
قابلیت اندازه گیری
قابلیت ایجاد منطقه حائل
قابلیت مدلسازی و تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل همپوشانی نقشه ها
تجزیه و تحلیل شبکه
ثبت و تحلیل حوادث شبکه انتقال نیرو
شرح عملیات جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی و توزیعی
آماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی
توپوگرافی منطقه
جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی شبکه انتقال
جمع آوری و آماده سازی اطلاعات توصیفی کلیه
عوارض و موجودیت های غیرمکانی
نتیجه گیری
فصل دوم
مقدمه
تعریف تولید پراکنده
اهداف استفاده از تولیدات پراکنده
علل رویکرد به منابع تولید پراکنده
مزایای استفاده از تولیدات پراکنده
معایب استفاده از تولیدات پراکنده
معرفی انواع تولید پراکنده
ماشین حرارتی داخلی
توربین احتراقی یا گازی
میکروتوربین
پیل سوختی
توربین بادی
مزایای بهره برداری از انرژی باد
فتوولتائیک
انرژی گرمایی خورشیدی
زمین گرمایی
فرآیند تولید برق در نیروگاه زمین گرمایی
چرخ لنگر
واحد های آبی کوچک
بیوماس
جایگاه انرژی های مختلف در جهان
پتانسیل منابع تولید پراکنده در ایران
نتیجه گیری
فصل سوم
مکان یابی نیروگاه ها بادی
انرژی باد در ایران
عوامل مهم درا نتخاب محل استقرار توربین
های بادی
منطقه مورد مطالعه
روش انجام تحقیق
معیار های مکان یابی
معیار های فنی
معیار های زیست محیطی
معیار های جغرافیایی
تجزیه ، تحلیل و تلفیق داده ها
جمع آوری اطلاعات در چارچوب   GIS
انتخاب و ارزیابی حریم معیارها
تعیین حریم هر یک از معیار ها در محیط   GIS
روی هم قرار دادن لایه ها
ارزیابی پتانسیل باد قابل دسترس برق منطقه ای باختر
محاسبه ی حداکثر انرژی برق بادی قابل دسترس
چیدمان توربین ها
حذف بخش هایی با سرعت باد مطابق با کلاس   IV
استاندارد IEC توربین باد
محاسبه ی حداکثر توان الکتریکی قابل دسترس
نتیجه گیری برای پتانسیل سنجی نیروگاه
بادی در منطقه باختر
پتانسیل سنجی احداث نیروگاه خورشیدی
منطقه مورد مطالعه
داده ها و روش کار
پیشنهادات
نتیجه گیری برای پتانسیل سنجی نیروگاه خورشیدی در استان خوزستان
منابع و ماخذ

این فایل رایگان میباشد

منبع فایل : prozhe.com

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 98

فرمت فایل: PDF