رابطه فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی

رابطه فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی

دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان رابطه فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی

چکیده:
این تحقیق پیرامون بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی در بانک کشاورزی استان خوزستان صورت گرفته است که از دسته پژوهش های کاربردی، توصیفی-میدانی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه اماری تحقیق کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان خوزستان بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد ۲۶۰ نفر به عنوان نمونه اماری انتخاب شدند. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که افزایش در هر یک از شاخص های فرهنگ سازمانی منجر به افزایش چابکی در بانک کشاورزی استان خوزستان می گردد.

این مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (دی ۱۳۹۲) ارائه شده و حاوی ۱۰ صفحه می باشد

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: PDF